•  
    

Street MMA

 קורס ייחודי פרי פיתוחו של ד"ר גיא מור.
 
קורס MMA עם אוריינטציה ללחימת רחוב והגנה עצמית.
בקורס יושם דגש על לימוד והפנמת תרגילים היעילים במצבי עימות בשילוב תרגילי כושר ספצפיים לפיתוח מיומנויות קרביות.
רכישת מיומנויות קרביות תו"כ פיתוח יכולות גופניות ושיפור הכושר הגופני
 
קבוצה לגילאי  חטיבה - פיתוח יכולת לחימה והגנה עצמית במצבים נפוצים. במקביל לפיתוח יכולת אבחנה והימנעות.
 
 
מאמן: ד"ר גיא מור
octagon
octagon_top_03
octagon_top_03
רחוב המנוף 6 רחובות, טל:08-9366557
octagon_top_03  
octagon_top_03
 
 
octagon_top_03
 
 
octagon_top_03
octagon_top_04
 
 
powered by